Privacy Policy cookies en contact

Op medblacksea.com worden er cookies gebruikt waarmee de Official StatCounter Plugin het mogelijk wordt gemaakt om statistische informatie aan ons te tonen. Doch deze gegevens worden niet gedeeld. Als belangrijkste doel hebben we voor ogen om interessante informatie op het gebied van duurzaamheid met je te delen en niet zozeer om zoveel mogelijk gegevens van je te verzamelen. Dit is dan ook de reden waarom er zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van cookies op dit webadres. Voor vragen kun je contact met ons opnemen via contact@medblacksea.com.